Algemene Voorwaarden

1 deBreij B.V. hierna: de ‘vennootschap’, is een besloten vennootschap, met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Amsterdam ingeschreven bij de KvK met nummer 70144133, met als doel het voor haar rekening en risico doen uitoefenen van de rechtspraktijk als advocaat.

2 Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de vennootschap. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.

3 Indien de uitvoering van een opdracht leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag waarop de door de vennootschap afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat de vennootschap in verband met die verzekering draagt. 

4 Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag waarop de door de vennootschap afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat de vennootschap in verband met die verzekering draagt.

5 De vennootschap is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van in het kader van de opdracht ingeschakelde derden. Bij de inschakeling van een derde is de vennootschap gerechtigd een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de derde mede namens de cliënt te aanvaarden.

6 Op de rechtsverhouding tussen de vennootschap en haar cliënten is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil tussen de vennootschap en een cliënt kennis te nemen. 

7 Het bepaalde in deze algemene voorwaarden geldt ten behoeve van de vennootschap en alle aan de vennootschap verbonden personen en alle derden die bij de uitvoering van enige opdracht door de vennootschap worden ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk zijn of kunnen zijn. Onder "aan de vennootschap verbonden personen" wordt in deze algemene voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon die op enige wijze voor de vennootschap werkzaam is of was, alsmede hun erfgenamen. Al hetgeen in deze algemene voorwaarden ten behoeve van de vennootschap is bedongen, geldt als een jegens de hiervoor bedoelde verbonden personen en derden onherroepelijk en om niet gemaakt derdenbeding in de zin van artikel 6:253 van het Burgerlijk Wetboek.

8 Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en de Engelse taal gesteld. In geval van een geschil over inhoud of strekking zal de Nederlandse tekst bindend zijn. 

Download onze algemene voorwaarden