Procespraktijk
(Corporate Litigation)

Wij staan cliënten bij in ondernemingsrechtelijke geschillen en procedures.

Die gaan bijvoorbeeld om impasses die zijn ontstaan binnen de algemene vergadering van aandeelhouders, het bestuur of de raad van commissarissen over het te voeren beleid van de vennootschap. Zoals beleid met betrekking tot uitkering of reservering van winst, versterking van het kapitaal, beloning van bestuurders, herstructureringen, koerswijzigingen, of andere ingrijpende omstandigheden.

Geschillen kunnen ook ontstaan tegen de achtergrond van vermeend mismanagement en het verkrijgen van openheid van zaken daarover, ongeoorloofde belangenvermengingen, onredelijke behandeling van (minderheids)aandeelhouders of de inhoud van de jaarrekening.

Verder kan sprake zijn van geschillen in de context van voorgenomen of afgeronde transacties en overeengekomen samenwerkingsverbanden. Dan kan het onder andere gaan om claims op grond van het afbreken van overnameonderhandelingen, of vorderingen ingesteld wegens inbreuken op garanties, non-concurrentiebedingen of exclusiviteitsbepalingen.

Een andere bron van geschillen betreft de aansprakelijkheid van bestuurders of commissarissen wegens onbehoorlijk bestuur of toezicht, aansprakelijkheid van aandeelhouders, of andere gevallen van aansprakelijkheid.

Cliënten die in deze situaties hun belangen aan ons toevertrouwen, verwachten een doordachte strategie, gericht op maximaal resultaat. En vervolgens een doortastend optreden. Wij bieden daarbij zo veel mogelijk duidelijkheid over proceskansen. Om te voorkomen dat procederen een black box of een doel op zich wordt.

De Breij Evers Boon N.V.

Claude Debussylaan 15 SOM 2
1082 MC Amsterdam

Postbus 75687
1070 AR Amsterdam

T + 31 20 572 78 72
F + 31 20 572 78 70
E info@debreij.com

KvK Amsterdam:34248895